ข้อมูลโรงเรียน      วันจันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  /   เยี่ยมชมเว็บไซต์   02176   ครั้ง

บุคลากรของโรงเรียน

Error

โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
15-08-2561  
15-08-2561  
  14-07-2563 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
  30-07-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน คอมพิวเตอร์
  16-07-2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
  ------------- ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  ------------- ประกาศ : เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563
  25-02-2563 [ แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงาน ]
  05-03-2562 รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)  
       
09-01-2563 [ แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ]
06-03-2562 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
16-08-2561 Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 || เฉลย O-Net 61
12-11-2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
27-08-2561 ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
04-06-2561 แผนกระบวนการ Q - Goal 2561
12-03-2561 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
   
วันที่ 31/07/2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันที่ 24-07-2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 21/01/2563

ปัจฉิมนิเทศ congratulations


วันที่ 20/02/2563

Open House 2563


วันที่ 17/02/2563

ติดตามโรงเรียนคุณธรรม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 22 31 53
ระดับชั้น ม.2 24 29 53
ระดับชั้น ม.3 18 27 45
ระดับชั้น ม.4 19 25 44
ระดับชั้น ม.5 8 17 25
ระดับชั้น ม.6 15 31 46
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 115 คน
รวมทั้งหมด : 266 คน


 
 
     
19 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดอ่าน..

การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดอ่าน..


16 มีนาคม 2561 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ )
--> ดูผลงาน.. <--

15 มกราคม 2561 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย)
--> ดูผลงาน.. <--