ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 22 16 38
ระดับชั้น ม.2 21 21 42
ระดับชั้น ม.3 20 30 50
ระดับชั้น ม.4 21 16 37
ระดับชั้น ม.5 10 16 26
ระดับชั้น ม.6 14 23 37
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 130 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 100 คน
รวมทั้งหมด : 230 คน

 

       
  14-06-2564 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย / ธรรมนูญโรงเรียน
  21-06-2564 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (Update)
  25-02-2563 [ แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงาน ]
       
09-01-2563 [ แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ]
06-03-2562 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
16-08-2561 Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 || เฉลย O-Net 61
12-11-2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
27-08-2561 ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
04-06-2561 แผนกระบวนการ Q - Goal 2561
12-03-2561 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
วันที่ 26/11/2564

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัย


วันที่ 26/11/2564

แนะแนวโครงการทุนการศึกษา สิงค์ปาร์ค เชียงราย


วันที่ 26/11/2564

อบรมเชิงประฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad


วันที่ 25/11/2564

พิธถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า


วันที่ 13/11/2564

โครงการจัดตั้งสถานีขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

19 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดอ่าน..

การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดอ่าน..


16 มีนาคม 2561 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ )
--> ดูผลงาน.. <--

15 มกราคม 2561 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย)
--> ดูผลงาน.. <--

   
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
janjawaschool@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-775182
โทรสาร : 053-775182