รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

เด็กชายกิตติภูมิ จินดาธรรม

26

เด็กหญิงพัชรินทร์ รักกลาง

2

เด็กชายประสิทธิ์ สอนสุกอง

27

เด็กหญิงปิยะธิดา ลังกากาศ

3

เด็กชายพิชญางกูร ตันปลูก

28

เด็กหญิงธัญชนก ธิน้อมธรรม

4

เด็กชายพิชิตพงษ์ กาหะ

29

เด็กหญิงบี เป็งหลวง

5

เด็กชายสุทธินันท์ กันแก้ว

30

เด็กหญิงเบญญาภา น้อยหมอ

6

เด็กชายวุฒิภัทร์ ชื่นดี

31

เด็กหญิงชลธิชา หอมนาน

7

เด็กชายนราธิป ชัยวัน

32

เด็กหญิงพิมพ์ทอง นาโป๊ะ

8

เด็กชายปิยวัฒน์ น้อยหมอ

33

เด็กหญิงกรรณิการ์ พงศ์พิพันธ์

9

เด็กชายภานุวัฒน์ ภิระบรรณ

34

เด็กหญิงณัฐนิช ลัคนาหิรัญ

10

เด็กชายกฤตเมฆ รูปดี

35

เด็กหญิงกษมา อุทัยนิตย์

11

เด็กชายอินทราวุฒิ​ จินดาธรรม

36

เด็กหญิงแพรวา จินดาธรรม

12

เด็กชายภีรเดช โกแสนตอ

37

เด็กหญิงวรัทยา ทรวงชัย

13

เด็กชายภัทรดนัย กาจิตต์

38

เด็กหญิงสุกัลญา  บุญใส

14

เด็กชายธนากร คำงาม

39

เด็กหญิงพรเพ็ญ ชุ่มมงคล

15

เด็กชายธนศักดิ์ เชื้อเมืองพาน

40

เด็กหญิงณัฐจีรา  วิยาพร้าว

16

เด็กชายดิษยรินทร์ จินดาธรรม

41

เด็กหญิงวริญญา  ไกรษร

17

เด็กชายธีรยุทธ จันทาพูน

42

เด็กหญิงนารีรัตน์ สารอูป

18

เด็กชายณัฐดล จันกาศ

43

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปงกันคำ

19

เด็กชายอภิรักษ์  มีประเสริฐ

 

 

20

เด็กชายฉัตรชัย  ใจบุญ

 

 

21

เด็กชายชินภพ  กังวาลรุ่งโรจน์

 

 

22

เด็กหญิงพิลาสินี จินดาธรรม

 

 

23

เด็กหญิงดุจเดือน แสงหอม

 

 

24

เด็กหญิงแตงโม นามสาม

 

 

25

เด็กหญิงกนกรัตน์ เพ็งลำ

 

 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายทักษพร  ปาลี
2 นายนเรศ  ปัญญาแก้ว
3 นายกัสชพันธ์  ธิป้อ
4 นางสาวนันท์สินี  สะตัน
5 นางสาวจริญญา  ผัดแสง
6 นางสาวจาม  งามเมือง
7 นางสาวนุสรา  อินต๊ะคำ
8 นางสาวพรศรี  ไทยใหญ่
9 นางสาวณัฐธิดา  บัวจี๋
10 นางสาวชนาพร  พรมสาร
11 นางสาวพิชญาภา  มั่นเหมาะ
12 นางสาวปริยากร  รุ่งมณีเรือนเพชร
13 นางสาวกัญนิกา  วิยาพร้าว
14 นางสาวเกวลิน  นามแสง

 


รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน อังกฤษ - ไทย - สังคม์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายหลง  หลงหล้า
2 นายอรรถพล  ไชยวงค์
3 นายบัญชา  ทายะนา
4 นายธนวัฒน์  โกเสนตอ
5 นายชานนท์  นามแสง
6 นายยอดชาย  สุราเม
7 นายกอล์ฟ  นามแสง
8 นางสาวจิรัชญา  จินดาธรรม
9 นางสาวชฌานิน  ชาญกิ่ง
10 นางสาวกมลนัทธ์  กัปปะหะ
11 นางสาวสุทธิกานต์  สุตินกาศ

 

 

กรณีไม่มีรายชื่อติดต่อได้ที่ 088-2316592

หรือ www.jjw.ac.th