โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน --------------------------------------> | <--- สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
| <--- สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานสำนักงานกลุ่มอำนวยการ - งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ   - งานสำนักงานกลุ่มกิจการ - งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา - งานจัดการเรียนการสอน   - งานระดับชั้น - งานอาคารสถานที่
- กลุ่มงานบริหารและพัฒนาองค์กร - งานทะเบียน   - งานระเบียบวินัยและความประพฤติ - งานบ้านพักครู
- งานนโยบายและแผนงาน - งานวัดผลประเมินผล   - งานกิจกรรมนักเรียน (นอกหลักสูตร) - งานลูกจ้างประจำ
- งานนิเทศติดตามประเมินผล - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   - งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - งานประชาสัมพันธ์
- งานการเงินการบัญชี - งานพัฒนาบุคลากร   - โรงเรียนวิถีพุทธ - งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - งานปฏิคม
- งานพัสถุและทรัพสิน - งานวิจัยและพัฒนา   - งานกิจกรรมพิเศษ - งานอนามัยโรงเรียน
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร - งานบริหารหลักสูตร   - งานส่งเสริมประชาธิปไตรในโรงเรียน - งานโภชนาการ
- งานบริหารงานบุคคล - งานประกันคุณภาพการศึกษา   - งานหอพักนักเรียน - งานศูนย์สื่อเทคโนโลยี
- งานสารบรรณ - งานห้องสมุด     - งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล - งานแนะแนว     - งานโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานควบคุมภายใน - งานศูนย์คอมพิวเตอร์      
- งานยานพาหนะ - งานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน      
  - งานนิเทศภายใน      
  - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
  - งานเศรษฐกิจพอเพียง