คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
 
 
นายสมพงศ์ พินิจ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
 
นายสมคิด รินจ้อย
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายบรรจง ยางยืน
(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
พระครูประสิทธ์บุญญาคม
(กรรมการ)
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสุกิจ ฉางข้าวคำ
(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
 
นางศิยานันท์ ธิน้อมธรรม
(ผู้แทนผู้ปกครอง)
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
(ผู้แทนศิษย์เก่า)
นายประเสริฐ เครื่องพนัส
(ผู้แทนครู)
 
นายดำรง ใจหงษ์
(กรรมการและเลขานุการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง-ครูและสมาคมนักเรียนเก่า วันที่ 23 มิถุนายน 2560