ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
 
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา2561 นักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาสูงขึ้น
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและความประพฤติที่ดี รักความเป็นไทย ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลสู่ระดับ ScQA
6. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา
 
อัตลักษณ
กตัญญู มารยาทดี มีความซื่อสัตย์
 
นโยบายการพัฒนาโรงเรียน
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบายต้นสังกัดสู่มาตรฐานสากล
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริต
4. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)
9. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข