สถิติข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา รวม
ชาย หญิง ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 1
รองผู้อำนวยการ - - - - - -
ครูประจำการ 8 10 - 12 6 18
ครูอัตราจ้าง 1 2 - 3 - 3
พนักงานราชการ 2 - - 2 - 2
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - 2
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - 1
รวม 15 12 3 17 7 27