งานวิชาการ งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป
       
นายเจษฏา สุวรรณปัญญา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายปริญญา จันทะคุณ
งานบริหารทั่วไป
นายบรรฑิต มณีชัย
นักการภารโรง
นายขวัญชัย น้อยหมอ
นักการภารโรง
       
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พงศ์
แม่บ้าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายรัตนภูมิ สอนโครต นางสาวพรรณนิภาพร ท่าดีสม นายชลันธร นันตาไผ่ นายภูแสน กลิ่นขจร