งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป
     
นายปริญญา จันทะคุณ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายบรรฑิต มณีชัย
นักการภารโรง
นายขวัญชัย น้อยหมอ
นักการภารโรง
     
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พงศ์
แม่บ้าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายรัตนภูมิ สอนโครต นางสาวพรรณนิภาพร ท่าดีสม นายชลันธร นันตาไผ่ นายภูแสน กลิ่นขจร