งานวิชาการ งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป
       
นางอรุณ เสมอเหมือน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
       
นาชาติ วรภู
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายกสิณ ก่อกิจพิพัฒน์
งานกิจกรรม
นายอนุทิน ทันหล้า
งานกิจการนักเรียน
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุนกาศ
งานกิจการนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายรัตนภูมิ สอนโครต นางสาวพรรณนิภาพร ท่าดีสม นายชลันธร นันตาไผ่ นายภูแสน กลิ่นขจร