งานวิชาการ งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป
       
นางมยุรา ร้องหาญแก้ว
หัวหน้างานอำนวยการ
นางจุลนี อนุชัย
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
นายเอกนกพงษ์ นันทะเสน
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย
งานบุคลากร
       
นางสาวปิยดา น้อยหมอ
งานการเงินและบัญชี
นายภัทรกวิน จอมปิ่นหย่า
งานสารบรรณ
นายณัฐพงศ์ โกแสนตอ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
งานนโยบายและแผนงาน
       
     
นายนำชัย ใจมา
งานพัสดุ
     
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายรัตนภูมิ สอนโครต นางสาวพรรณนิภาพร ท่าดีสม นายชลันธร นันตาไผ่ นายภูแสน กลิ่นขจร