งานวิชาการ งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป
       
นายประเสริฐ เครื่องพนัส
หัวหน้างานวิชาการ
นางกรรณ์นิกา เทพสุรินทร์
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
นางรัตนา ดวงใจ
งานวิชาการ
นางสาวคนึงนิจ สุรินทร์แก้ว
งานห้องสมุด
       
   
นางสาวสุลิศา หลีกเลี่ยง
งานวิชาการ
     
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายรัตนภูมิ สอนโครต นางสาวพรรณนิภาพร ท่าดีสม นายชลันธร นันตาไผ่ นายภูแสน กลิ่นขจร