นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director
 
   
   
 

นายเจษฎา สุวรรณปัญญา
Mr. Jessada  Suwanpanya
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Deputy Director, General Administrative

 
   
       
-

นางจีรนันท์  ศิรภัทรธนานันท์
Mrs. Jeeranan Sirapattananun
ครู Teacher
งานอนามัย First Aid Room

นายชัยพร กัลยาวัฒนากุล
Mr. Chaiyaporn Kanlayawadtanakun
ครู อัตราจ้าง Contract Teachers
งานบริหารงานทั่วไป General Administrative

       

นายพูลศักดิ์  ธรรมรส
Mr. Phoonsak  Thamaros
ช่างไม้ ระดับ 4 Carpenter 4 Level

นายมนตรี  ฟองเมฆ
Mr. Montree Fongmek
ช่างไม้ ระดับ 4 Carpenter 4 Level

นายขวัญชัย  น้อยหมอ
Mr. Kwanchai  Noimor
ลูกจ้างชั่วคราว Employee

นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พงศ์
Ms. Janjira  Chanphong
แม่บ้าน Caretaker