นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director
 
   
   
 

นางอรุณ  เสมอเหมือน
Mrs. Arun  Samermuan
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานกิจการนักเรียน
Student Affairs Department

 
   
       
-

นางสาวนิภาภรณ์  ธนัญชัย
Ms. Niphaphorn  Thananchai
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานกิจกรรม Students’activity

นายเจิ้นหมิง  แซ่ก้อ
Mr. Joenming Sae-go
ครู Teacher
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Student care and support system

นายอนุทิน  ทันหล้า
Mr. Anutin  Tunlar
พนักงานราชการ Government Employee
งานกิจการนักเรียน Student Affairs Department

-