นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director
 
   
   
 

นายประเสริฐ  เครื่องพนัส
Mr. Prasert  Kreungphanus
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
Deputy Director, Academic Affairs

 
   
       

นายชาติ  วรภู
Mr. Chat Vorapu
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานวัดผลประเมินผล
Measurement and Evaluation

นางกรรณ์นิกา  เทพสุรินทร์
Mrs. Kannika   Thepsurin
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
Counselling and Scholarship

นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
Ms. Rungnapa  Tana
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานวิชาการ  Academic Department

นางสาวคนึงนิจ  สุรินทร์แก้ว
Ms. Kanuengnit Surinkaew
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานห้องสมุด Library