นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director

นางอารีรัตน์  นันทะสมบัติ
Mrs. Areerat Nanthasombat
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
Deputy Director, General Administration

นายเอนกพงษ์  นันทะเสน
Mr. Anegpong  Nuntasen
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
หัวหน้างานพัสดุ Chief of inventory officer
นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
Mrs. Mayura  Ronghankaew
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานการเงิน Finance
นายภัทรกวิน  จอมปิ่นหย่า
Mr. Phattharakawin  Chompinya
ครู อัตราจ้าง Contract Teachers
หัวหน้างานสารบรรณ
Chief of Documentary Magement officer
นางรัตนา  ดวงใจ
Mrs. Rattana  Duangjai
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานบุคคล  Human Resources Department
         
นายปริญญา จันทะคุณ
Mr. Pharinya Chanthakun
ครูขำนาญการ Professional Teacher
เจ้าหน้าที่พัสดุ Inventory officer
นางสาวปิยดา  น้อยหมอ
Ms. Piyada  Noimor
ครู ชำนาญการ Professional Teacher
งานการเงินและบัญชี Finance and Accounting
นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
Ms. Maywika Meuangsaymoon
ครู อัตราจ้าง Contract Teachers
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
Documentary Magement officer
นางสาวชนิสรา
จี้อาทิตย์

Ms. Chanisara Jeeatit
ครู อัตราจ้าง Contract Teachers
นายณัฐพงศ์ 
โกแสนตอ

Mr. Nuttapong  Kosanto
พนักงานราชการ Government Employee
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology