ชื่อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2566 วันที่ : 10/08/2566

รายละเอียดข่าว : ด้วยสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com