ชื่อข่าว : กิจกรรมอบรมมัคุเทศน์น้อย จจว. วันที่ : 15/09/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและได้จัด "กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย" เพื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวและได้ฝึกทักษะการกล้าแสดงออกของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com