ผลงานวิชาการ จำนวนการเปิดอ่านทั้งหมด   00283   ครั้ง
วัน/เดือน/ปี รายการ

16/มีนาคม/2561 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางจีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ )

- หน้าปก
- คำนำ สารบัญ
- คู่มือ
- ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2