ช่องทางร้องเรียน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ช่องทางที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 053-775182
ช่องทางที่ 2 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com
ช่องทางที่ 3 กรอกข้อความร้องเรียนออนไลน์