:: ԷԹȵԴçûШӻ 2560 ::

ç÷Թ鹤Դ : 0 ͧç÷
ç÷ѧԹäԴ : 91.49 ͧç÷
ç÷ѧԹäԴ : 8.51 ͧç÷

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาคหกรรม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยวิชาคอมพิวเตอร์ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเกษตรกรรม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (พ.ย.ุ60 - ก.พ. 61)   ѧԹ
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมฝึกทักษะ อาชีพอิสระนักเรียนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( ก.พ.2560)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การผลิตกาแฟคุณภาพ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียวิถีพุทธ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการอาเซียนศึกษา (ส.ค. 60)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาศูนย์จันจว้าศึกษา(ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช) (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว(จันจว้าเลควิวรีสอร์ท) (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียนแหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดเชียงราย (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (มี.ค.ุ60 - พ.ค.60)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโรงเรียนสุจริต (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการเยาวชนป้องปันและบรรเทาสาธารณะภัย (มิ.ย. 60 - ม.ค.61)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานธุรการ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานศูนย์สื่อเทคโนโลยี (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการนาฏศิลป์ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการโภชนาการ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนางานดนตรีดุริยางค์ (ตลอดปีการศึกษา)   ѧԹ
  โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์   ѧԹ

ç÷ 47 ç