:: ปฏิทินนิเทศติดตามโครงการประจำปี 2560 ::

โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ : 0 ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่กำลังดำเนินการคิดเป็นร้อยละ : 91.49 ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ : 8.51 ของโครงการทั้งหมด

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาคหกรรม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยวิชาคอมพิวเตอร์ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเกษตรกรรม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (พ.ย.ุ60 - ก.พ. 61)   ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมฝึกทักษะ อาชีพอิสระนักเรียนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( ก.พ.2560)   ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การผลิตกาแฟคุณภาพ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโรงเรียวิถีพุทธ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการอาเซียนศึกษา (ส.ค. 60)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศูนย์จันจว้าศึกษา(ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช) (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว(จันจว้าเลควิวรีสอร์ท) (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโรงเรียนแหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดเชียงราย (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (มี.ค.ุ60 - พ.ค.60)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย (ตลอดปีการศึกษา)   ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการโรงเรียนสุจริต (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการเยาวชนป้องปันและบรรเทาสาธารณะภัย (มิ.ย. 60 - ม.ค.61)   ยังไม่ได้ดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานธุรการ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานศูนย์สื่อเทคโนโลยี (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการนาฏศิลป์ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการโภชนาการ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนางานดนตรีดุริยางค์ (ตลอดปีการศึกษา)   กำลังดำเนินการ
  โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์   กำลังดำเนินการ

รวมโครงการทั้งหมด 47 โครงการ